CENÍK PLATNÝ od 19.10.2020

 

SVATEBNÍ FOCENÍ 

Svatební fotografie dodávám na flashdisku. Jako dárek ode mě dostanete 30 vytištěných portrétních fotografií ve velikosti 15x21 cm, zabalené spolu s dřevěným flashdiskem v dřevěném boxu.

Cena svatebního focení od 7.000 Kč do 15.000 Kč. Pro podrobnější informace a konkrétní cenovou nabídku mě prosím kontaktujte .

RODINNÉ FOCENÍ, TĚHOTENSKÉ, PORTRÉTY    2.500 Kč

15 ks upravených retušovaných fotografií v digitální podobě a plné velikosti ve formátu jpg, zasílám přes úschovnu. Všechny fotografie dostanete v barevném i černobílém provedení. Doba focení cca 1 hod. Každá další upravená fotografie 100 Kč/ks.

 

NEWBORN LIFESTYL    2.900 Kč

15 ks upravených retušovaných fotografií v digitální podobě a plné velikosti ve formátu jpg, zasílám přes úschovnu. Všechny fotografie dostanete v barevném i černobílém provedení. Doba focení cca 1-2 hod. Každá další upravená fotografie 100 Kč/ks.

Focení probíhá u Vás doma.

VIZÁŽISTICKÉ SLUŽBY K BALÍČKU FOCENÍ

líčení 400 Kč

jednoduchý vlasový styling 200 Kč

cca 60 min

(neplatí pro svatební balíčky)

SVATEBNÍ FOCENÍ 

Svatební fotografie dodávám na flashdisku. Jako dárek ode mě dostanete 30 vytištěných portrétních fotografií ve velikosti 15x21 cm, zabalené spolu s dřevěným flashdiskem v krásném dřevěném boxu.

Cena svatebního focení od 7.000 Kč do 15.000 Kč. Pro podrobnější informace a konkrétní cenovou nabídku mě prosím kontaktujte .

 

 

PORTRÉTNÍ FOCENÍ "PROMĚNA"   3.500 Kč

Vhodné jako dárek.

strávíte se mnou asi 3hodiny...nejdříve začneme minikurzem denního líčení, poté Vám udělám foto make-up a jednoduchý vlasový design. V ceně máte 5 ks upravených portrétních fotografií dle vlastního výběru (v barvě i černobílé). Dostanete je vytištěné ve velikosti 15x21 cm a zabalené spolu s flash diskem v krásné dřevěně krabičce. Dárkový poukaz k proměně najdete zde.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE NEPOSKYTUJI.

FOTOGRAFIE NETISKNU.

U fotografií provádím retuše nedostatků, akné, boule, modřiny, odřeniny atd., dále úpravy barev, světla, kontrastů. 

Retuše nad rámec reality a větší grafické úpravy neprovádím.

 

Do týdne od termínu focení posílám k výběru náhledy nejpovedenějších fotek. Vyberete si je a pošlete mi zpět čísla fotek, které následně upravím, ořežu, vyretušuji.

U svatebních fotografií k výběru neupravené fotky neposílám.

Doba vyhotovení fotografií je 3-4 týdny, svatební do 6 týdnů.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Všeobecné obchodní podmínky

platné od 1.1. 2020

Fotograf Marie Fritzová

 

I. Všeobecné podmínky

 

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na všechny smlouvy o dílo (včetně rámcových) na vyhotovení fotografických děl a poskytnutí fotografických služeb, zakázky, objednávky fotografických služeb a potvrzení objednávek paní Marií Fritzovou, Zbytinská 2520/7, 190 16, Praha - Újezd nad Lesy, IČ: 73317080, zapsané v živnostenské rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 21 (dále jen „zhotovitel“).

 2. Při uzavírání smlouvy dle těchto VOP se vychází ze skutečnosti, že objednavatel (dále též jako „zákazník“) je seznámen s těmito VOP a dalšími níže popsanými dokumenty.

 3. Smluvní vztahy mezi objednavatelem a zhotovitelem se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku, a to především ustanoveními o smlouvě o dílo dle § 2586 a násl. a v případě vztahů se spotřebiteli i ustanoveními o smlouvách uzavíraných se spotřebitelem podle § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

 4. Komunikace mezi Objednatelem a Zhotovitelem může probíhat formou elektronické komunikace, s čímž obě strany souhlasí.

   

 

II.  Uzavření Smlouvy o Dílo

 

 1. K uzavření Smlouvy o Dílo může dojít na základě ústní i písemné objednávky Objednatelem u Zhotovitele a jejich přijetím a potvrzením. Podstatnými náležitostmi smlouvy jsou předmět plnění díla a cena díla. 

 2. Smlouva o Dílo může být uzavřena i elektronickou formou, kdy ustanovení takové smlouvy, které upravují jednotlivé podmínky odlišně od těchto Všeobecných obchodních podmínek, mají před nimi přednost. V ostatních, smlouvou neřešených otázkách, se smluvní vztah řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a příslušnými právními předpisy.

 

 

III.  Předmět plnění

 

 1. Předmětem plnění je poskytnutí služby, která je specifikována v objednávce nebo Smlouvě o Dílo a prokazatelně potvrzená Zhotovitelem. 

 2. Určení předmětu díla musí být jednoznačné. Neakceptováním platných podmínek nabídky Zhotovitele, či jejich akceptování Objednatelem s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy. Veškeré dohody a předání požadavků i podkladů musí být potvrzeny písemnou formou a podepsané oběma smluvními stranami a to i v případě elektronické komunikace smluvních stran.

   

IV. Práva a povinnosti stran

 

 1. Zhotovitel se zavazuje Objednateli zhotovit a dodat objednanou zakázku v množství, kvalitě a lhůtě dohodnuté ve Smlouvě o Dílo, jinak za podmínek stanovených v platné nabídce Zhotovitele v den uzavření smlouvy. 

 2. Pro případ, že Zhotovitel přijme objednávku, kterou není schopen sám zhotovit, je za tím účelem oprávněn využít třetí osoby.

 3. Případné požadavky Objednatele na změnu Smlouvy o Dílo, pokud jsou Zhotovitelem akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu, případně mění cenu apod., a tyto změny musí být písemně odsouhlaseny. 

 4. Jestliže po uzavření smlouvy nastanou okolnosti, které nemůže Zhotovitel ovlivnit i odvrátit a brání Zhotoviteli, dočasně nebo dlouhodobě v plnění smluvních závazků, má Zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Ani v jediném případě nenese Zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody.

 5. Zhotovitel je oprávněn odmítnout jakoukoliv objednávku dle svého uvážení.

 6. Objednatel je povinen co nejpřesněji poskytnout Zhotoviteli všechny potřebné informace, nejlépe písemně a příp. dle požadavků Zhotovitele, aby mohl Zhotovitel co možná nejpřesněji poskytnout Objednateli vhodné řešení a přesnější cenovou kalkulaci. 

 7. Po podpisu Smlouvy o Dílo nebo potvrzení objednávky Objednatele Zhotovitelem, je Objednatel povinen zaslat na účet Zhotovitele zálohu. V případě, že tato záloha nebude zaplacena, není Zhotovitel povinen započít s prováděním Díla.

 8. Za Dílo dodané Zhotovitelem Objednateli, je Objednatel povinen uhradit smluvenou cenu, a to dle podmínek uvedených ve Smlouvě o Dílo, jinak za podmínek stanovených v platné nabídce Zhotovitele a v den odsouhlasení objednávky.

 9. Zákazník má právo požádat zhotovitele o odstranění fotografie z webových stránek a Facebooku zhotovitele v případě, že je zákazník na fotografii v nelichotivé póze či pozici nebo je na fotografii zákazník zachycen v intimních či jinak osobních situacích. Zhotovitel se zavazuje takovému přání vyhovět do co možná nejkratší doby od obdržení žádosti.

 10. V případě, že jsou fotografovány děti do 15 let, je zákazník povinen zajistit, aby při fotografování byli v ateliéru přítomni rodiče či jiní zákonní zástupci dítěte. V opačném případě je zhotovitel oprávněn poskytnutí služby odmítnout. Přítomnost rodičů může být zcela výjimečně nahrazena, a to na výslovnou písemnou žádost rodičů dítěte, a pokud s tím vyjádří souhlas též zhotovitel, jinou vhodnou dospělou osobou určenou v písemné žádosti rodiči dítěte.

   

V. Záruka kvality zakázky, reklamace

 

 1. Zhotovitel dodá Dílo nepoškozené a v kvalitě, která byla sjednána či určena řádnou objednávkou nebo Smlouvou o Dílo. Nebyla-li kvalita zakázky určena, bude Dílo zhotoveno v kvalitě obvyklé pro stejný či obdobný typ zakázky. 

 2. Dílo bude Zhotovitelem dodáno ve lhůtě uvedené ve Smlouvě o Dílo, jinak ve lhůtě uvedené v odsouhlasené nabídce Zhotovitele formou písemné objednávky Objednatele. Vlastnictví k Dílu přechází ze Zhotovitele na Objednatele uhrazením dohodnuté ceny. Nebezpečí nahodilé zkázy a zničení Díla přechází na Objednatele dnem převzetí Díla. 

 3. Pokud není ve Smlouvě o Dílo uvedeno jinak, Objednatel není oprávněn požadovat předání zakázky, resp. díla, před zaplacením její ceny. 

 4. Zhotovitel neodpovídá za vady zakázky, které vznikly v souvislosti s neposkytnutím odpovídajícího materiálu, podkladů nebo pokynů Objednatelem, jestliže Zhotovitel na vadnost materiálu nebo nevhodnost pokynů Objednatele upozornil. 

 5. Zhotovitel neodpovídá za vady či chyby díla, které vznikly nevhodným a nebo neodborným zacházením či manipulací s Dílem po předání díla Objednateli.

 6. Uplatnění vad díla musí být uplatněna písemnou formou s náležitým popisem a foto/video-dokumentací vady, neprodleně po jejich zjištění, nejdéle však do 3 dnů od předání Díla Zhotovitelem Objednateli. Tato prekluzivní lhůta se nepoužije, pokud je Objednatelem Spotřebitel. 

 7. Reklamace se nevztahují na vizuální či funkční prvky díla, které byly součástí odsouhlaseného návrhu řešení a nebo jsou uměleckým záměrem a součástí díla vytvořeného Zhotovitelem. 

 8. Reklamaci nelze uznat v případě, že Objednatel poskytl Zhotoviteli nekvalitní předlohu nebo neposkytl požadované podklady. Záruka za jakost se neposkytuje. To neplatí v případě, kdy je objednatelem spotřebitel. V takovém případě se řídí práva a povinnosti smluvních stran občanským zákoníkem.

   

VI. Autorská práva a licenční podmínky

 

 1. Dílo je výsledkem tvůrčí činnosti zhotovitele a je vyjádřeno v objektivně vnímatelné podobě, včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na rozsah, účel nebo význam, a tedy je autorským dílem ve smyslu autorského zákona č. 121/2000 Sb. Pokud Smlouva o Dílo neurčuje jinak, je výhradním vlastníkem práv používání a jakékoliv distribuce díla jeho autor, resp. Zhotovitel. Objednatel ani jiná fyzická či právnická osoba nesmí s dílem nakládat ani ho dále distribuovat bez písemného souhlasu autora, resp. Zhotovitele. Výjimku tvoří užití díla nebo jeho tiskové kopie pro osobní potřebu fyzické osoby a nebo užití díla pro výukové nebo ilustrační účely, a to ve všech případech bez účelu dosažení obchodního prospěchu. I v takovém případě je třeba uvádět jméno autora. Řeší-li Smlouva o Dílo autorská a licenční práva daného díla, jsou ujednání Smlouvy o dílo nadřazeny Všeobecným obchodním podmínkám.

 2. Zákazník nenabývá vlastnická práva k neretušovaným záběrům. Jejich neoprávněné užití (např. vystavení na internetu, Facebooku, tzv. screenshot apod.) je považováno za porušení autorského zákona a zhotovitel se může domáhat nápravy dle ustanovení autorského zákona.

   

VII. Další ustanovení

 

 1. Zhotovitel nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození objednávky ani za ztrátu nebo poškození souborů nebo dat posílaných po elektronických přenosových cestách, sítích a serverech. 

 2. Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky či v jejím zpracování nepokračovat, pokud obsahuje obrazový či jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky - zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech i zvířatech apod.

 3. Zhotovitel neodpovídá za následky porušení autorských práv či jiných práv, které jsou důsledkem obsahu Objednatelem předaných podkladů či požadavků u sjednané objednávky. Za takto způsobenou škodu nese plnou odpovědnost Objednatel. 

 4. Zhotovitel je oprávněn použít a modifikovat dodaná data a podklady Objednatelem za účelem zhotovení Díla, kontroly kvality Díla, úpravy technických parametrů předaných dat nebo za účelem dosažení nejlepší možné kvality smluveného Díla. Zhotovitel nesmí předaná data nebo podklady (objednávku) použít k jiným účelům, než je plnění smluvních povinností.

 5. Zákazník dává souhlas zhotoviteli uchovávat všechny retušované i neretušované fotografie na datových nosičích zhotovitele k archivaci a možným následným úpravám dle zadání zákazníka či s jeho souhlasem i samotným zhotovitelem pro vlastní účely až do písemného odvolání souhlasu zákazníka. Obvykle dochází k archivaci fotografií po dobu 6 měsíců.


 

VIII. Některá zvláštní ustanovení pro spotřebitele

 

 1. Ustanovení tohoto článku se použijí pouze v případě, kdy je Objednatelem spotřebitel ve smyslu občanského zákoníku - tato ustanovení mají případně přednost i před odchylnými ujednáními ve smlouvě. Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

 2. Objednatel spotřebitel je oprávněn ve lhůtě 14ti dnů ode dne uzavření smlouvy bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy o dílo za předpokladu, že  smlouva byla uzavřena distančním způsobem (tj. např. emailem, poštou apod.) nebo byla uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání (tj. mimo sídlo Zhotovitele nebo fotografický ateliér Zhotovitele, nebo jiný smluvními stranami předem dohodnutý ateliér). Pro účinnost tohoto odstoupení stačí, je-li odstoupení odesláno Objednatelem spotřebitelem k rukám Zhotovitele v poslední den této lhůty.

 3. V případě řádného a včasného odstoupení je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli spotřebiteli již zaplacené finanční prostředky (zálohu), což neplatí v případě, kdy Objednatel spotřebitel udělil Zhotoviteli výslovný pokyn k tomu, aby s plněním smlouvy započal před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy. V takovém případě je Zhotovitel oprávněn s odkazem na § 1834 občanského zákoníku ponechat si odpovídající část zálohy odpovídající ceně plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

 4. Pro účely odstoupení může Objednatel spotřebitel využít a emailem nebo poštou zaslat Zhotoviteli Objednatelem spotřebitelem podepsaný následující formulář:
   

   

  Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

  Vyplňte tento formulář a pošlete jej Zhotoviteli pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy, (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

  Oznámení o odstoupení od smlouvy


   

  Adresát (jméno, adresa):


  Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o poskytnutí těchto služeb.

  Specifikace služeb:
  Datum objednání:
  Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:
  Adresa spotřebitele/spotřebitelů:


  Podpis spotřebitele/spotřebitelů:


  Datum:

   

   

 5. Zhotovitel je povinen vydat doklad o poskytnutí služby s uvedením data poskytnutí služby. V případě reklamace služby je povinen vydat písemné potvrzení o tom, kdy Objednatel spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Objednatel spotřebitel vyžaduje.

 6. Při komunikaci s Objednatelem spotřebitelem lze používat v souvislosti s uzavřenou smlouvou veřejnou komunikační síť a Zhotovitel nesmí využívat pro tuto komunikaci telefonní číslo s vyšší než běžnou cenou.

 7. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje zhotovitel prostřednictvím své elektronické (e-mailové) adresy marie.fritzova@centrum.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Objednatele zašle Zhotovitel na elektronickou adresu Objednatele.

 8. Zhotovitel tímto informuje Objednatele o tom, že v případě sporu se Zhotovitelem může Objednatel podat návrh na mimosoudní řešení tohoto sporu k České obchodní inspekci, přičemž tento návrh je bezplatný a toto řízení nezbavuje ani jednu ze smluvních stran práva domáhat se svých práv u soudu. Internetová adresa České obchodní inspekce je www.coi.cz.

 9. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s uzavřením smluv o zhotovení věci na zakázku (o pořízení a užívání fotografického díla) je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) spotřebitel nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu spotřebitele a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo se Zhotovitelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

 

 

IX. Zpracování a ochrana osobních dat

 

1. Zákazník souhlasí s tím, aby zhotovitel jako správce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, zpracovával jeho osobní údaje, které získá v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, a to v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, e-mail, telefonní číslo. Účelem zpracování těchto osobních údajů je plnění smlouvy a nabízení služeb zhotovitele. Tento souhlas je udělen na dobu 5 let.

 

 

X. Záruční doba, práva z odpovědnosti za vady, reklamační řád


 

 1. Reklamace vad díla musí být uplatněna u zhotovitele písemnou formou neprodleně po jejich zjištění, nejdéle však do 6 měsíců ode dne převzetí díla, tj. v záruční době. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí hotového díla.

 2. Reklamace za poškozené zásilky uplatňuje zákazník prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, pokud byla zakázka zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

 3. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu a předat kompletní zakázku zpět k reklamaci a v rámci reklamačního řízení poskytnout potřebné informace tak, aby oprávněnost vytýkaných závad mohla být správně posouzena. Zákazník je povinen poskytnout při vyřizování reklamace potřebnou součinnost (např. průvodním dopisem, reklamačním lístkem či e-mailovou zprávou).

 4. Zhotovitel je povinen vydat potvrzení zákazníkovi o tom, kdy zákazník právo vyplývající z vad díla uplatnil, jakož i o způsobu vyřízení reklamace a době trvání vyřízení této reklamace.

 

 

XI. Omezení vyplývající z použité technologie

 

 1. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že specifické projevy použité technologie a z nich vyplývající možné nedostatky a vady fotografie (například neostrost, odlesky v očích, kontury apod.) nejsou důvodem pro reklamaci.

 2. Zhotovitel věnuje maximální odbornou a potřebnou péči k maximálnímu možnému omezení těchto specifických projevů použité technologie. Vyhrazuje si právo fotografie zpracovávat pomocí DTP metod (DTP metody jsou grafické úpravy fotografií jako retuš, změna jasu, kontrastu, saturace, barevnosti i ostrosti)

 

 

XII. Omezení vyplývající z estetické kvality vzniklé fotografovaným modelem

 1. Zákazník bere v úvahu a souhlasí s tím, že každý člověk je jiný, máj svůj osobitý vzhled a estetická kvalita fotografií se vzhledem k této skutečnosti různí. Vlastní vzhled a nespokojenost s ním v žádném případě není důvodem pro reklamaci.

 

 

XIII. Dárky a Bonusy

 1. Za dárky a bonusy jsou považovány takové zboží a služby, které zákazník obdrží bezúplatně, nebo jsou jako bonus označeny (např. Fotografie A3 k balíčkům, Bonus za fanouškovství na Facebooku, vizážistka zdarma, Fotokniha k focení zdarma apod.)

 2. Dárky a bonusy jsou speciální nabídky platné v určitém časovém úseku, k určitým službám či pro určitou vymezenou skupinu zákazníků. Zákazníci, jejichž zakázky nesplňují určená kritéria, nemají na dárky a bonusy nárok.

 3. Dárky a bonusy nejsou nároková plnění a nelze je soudně vymáhat.

 4. V případě, že zákazník dárky a bonusy nepřevezme, nemá nárok na vyplacení náhradní částky v hotovosti ani na zápočet vůči dlužné částce či jiné plnění.

 5. Dárky a bonusy mají formu, velikost, materiál, množství, barvu a zpracování dle předem definovaných kritérií. Pokud klient bude chtít dárky či bonusy v jiné formě, velikosti, materiálu, množství, barvě či zpracování, může mu to zpracovatel umožnit. Tato změna může být zpoplatněna.

 

 

XIV. Dárkový poukaz

 1. Dárkový poukaz na služby fotografa Marie Fritzová je možno zakoupit v ateliéru nebo prostřednictvím komunikace na dálku na emailové adrese marie.fritzova@centrum.cz.

 2. Dárkový poukaz je omezen částkou nebo specifikací služeb. Tyto služby lze pouze navyšovat, a to dle domluvy zákaníka a zhotovitele.

 3. Dárkový poukaz je možno zaslat ve fyzické podobě bezplatně poštou.

 4. Platnost dárkového poukazu je 12 měsíců ode dne zaplacení příslušné částky.

 5. Objednáním dárkového poukazu uzavírá objednavatel smlouvu s fotografem Marie Fritzová a souhlasí s těmito VOP.

 6. Dárkový poukaz má omezenou platnost, služby za něj lze tedy čerpat pouze v době této platnosti. Po uplynutí platnosti dárkového poukazu není možno tyto služby jakkoli vymáhat. Tuto platnost si hlídá zákazník sám.

 7. U dárkového poukazu nelze žádat o navrácení částky v hotovosti.

 8. Pro čerpání Dárkového poukazu je zákazník povinen informovat Fotoateliér Marie Fritzová prostřednictvím komunikace na dálku. Zákazníkovi jsou standardně navrhovány 2-3 termíny, ve kterých je možno focení uskutečnit. Pokud zákazníkovi termíny nevyhovují, stanoví se další dva náhradní termíny. Pokud zákazník nemá prostor se těmto termínům přizpůsobit, nebo pokud informuje Fotoateliér Marie Fritzová o dárkovém poukazu chvíli před jeho vypršením, dárkový poukaz zaniká bez náhrady.

XV. Storno poplatky

 

1. Nedostaví-li se zákazník z jakéhokoliv důvodu v dohodnutý den focení, aniž by se předem alespoň 1 den předem omluvil, má zhotovitel nárok na úhradu 100 % všech svých nákladů, a to zejména na vizážistu, na stylistu, vlasového designera (byla-li jejich účast dohodnuta) a všech dalších nákladů souvisejících se speciální objednávkou zákazníka (např. požadavek na specielní rekvizity, kostýmy apod. a dále na úhradu storno poplatku ve výši 100% ceny předmětu plnění.


 

X.  Závěrečná ustanovení

 

 1. Uzavřením Smlouvy o Dílo Objednatel současně potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, platnou cenovou nabídkou Zhotovitele, včetně podmínek kvality díla a lhůt plnění, a tyto přijímá. 

 2. Zhotovitel si vyhrazuje právo pozastavit zhotovování Díla po předchozím oznámení Objednateli (při splnění podmínek stanovených smlouvou o dílo nebo zákonných podmínek), bez povinnosti uhradit mu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany Objednatele. Smluvní vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem se řídí Občanským zákoníkem. 

 3. Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoli tyto Všeobecné obchodní podmínky změnit či doplnit v důsledku změn právních předpisů nebo jiných podstatných okolností a tato změna nabývá účinnosti ode dne její oznámení Objednateli. 

 4. Tato možnost změny Všeobecných obchodních podmínek neplatí v případě, kdy je Objednatelem spotřebitel.

 5. V případě, že některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek se stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Zhotovitele nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2020.

image_67164417.JPG